Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
“Играй за преносим мини хладилник”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от "Каменица“ АД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 825347340, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4017, ул. Арх. Камен Петков № 1А, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.kamenitza.bg.
Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 0888423118 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната). всеки ден от 09:00 до 20:00 часа с изключение на националните празнични дни за 2018 година.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 15.02.2018г. до 20:00 часа на 15.04.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Каменица” АД, „Суинг” ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 1980 броя преносими мини хладилници.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:

- Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0,5 л, с промоционален дизайн;

- Каменица 1881 Светло КЕН 0,5 л, с промоционален дизайн

- Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 1 л, с промоционален дизайн

- Kаменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л, с промоционален дизайн.

Участващите опаковки са обозначени с промоционален етикет със заглавието на Промоцията “Играй за преносим мини хладилник“.

2.2. В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “Играй за преносим мини хладилник на всеки 15 минути”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на промоционалния етикет/езиче. Видът на промоционалните опаковки е следният:

2.3. След крайния срок на промоцията (20:00 часа на 15.04.2018г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

III . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от вътрешната страна на етикета или под езичето на кена.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1890 или на адрес www.kamenitza.bg, осем цифрения уникален код от вътрешната страна на етикета на бутилката или под езичето на кена на закупения промоционален продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки, и с големи букви.

3. 3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта.

3. 3.2. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта.

3.3.3. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.kamenitza.bg), че участва в тегленията за един от 1980 бр. преносими мини хладилници. Всеки ден през целия период на промоцията ще се провеждат по общо 33 бр. тегления, като на всеки 15 минути между 12:00 часа и 20:00 часа ще се изтегля по една награда измежду всички участници, регистрирали успешно кодове.

3.3.4. Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник например регистрира код на 15.02, то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията – 15.04.2018г.

3. 4. Всеки участник трябва да запази промоционалните етикети/езичета, тъй като те ще му бъдат изискани в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

3.5. Стойността на един SMS към номер 1890 е 0,30 лева с ДДС за абонати на М-тел и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

3.6 . Всеки участник може да регистрира до 5 (пет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай че участник опита да регистрира повече от пет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

3.7 . След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

3. 8.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

  • 1980 броя преносими мини хладилници

3. 8.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

· 1980 броя преносими мини хладилници ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер в общо 1980 бр. тегления, както следва:
Всеки ден в периода на промоцията между 12:00 часа и 20:00 часа. ще се състоят общо 33 бр. ежедневни тегления през 15 мин., като на всеки 15 минути ще бъде раздаван по 1 бр. преносим мини хладилник. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 (един) код по смисъла на т. 3.3.4 от настоящите условия. С всяка последваща регистрация на нов промоционален код, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

3. 8.3. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

3.9. Всеки ден в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.kamenitza.bg . На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

3.10. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

3.11. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.12. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423118 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази печелившия промоционален етикет/езиче. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

3.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

3.14. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчена и попълнена служебна бележка.

3. 15. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера етикета/езичето с промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че етикета/езичето са повредени, дефектни или промоционалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

3.16. В случай, че през даден час, ден или седмица от периода на промоцията не бъдат спечелени определения брой награди (поради липсата на достатъчно участници), то предвидените награди за съответните тегления ще бъдат прехвърлени и добавени към следващото.

3. 17. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. Всеки следващ опит за участие в играта няма да бъде зачетен от системата.

3.18. Съгласно чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ Организаторът ще издаде служебна бележка за изплатения доход от наградата на всяко от спечелилите награди лица, както и ще изготви справка за изплатените доходи от наградите по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За спечелената награда участникът е длъжен да декларира и внесе данък в размер на 10 % съгласно разпоредбите на ЗЗДФЛ.

IV . ДРУГИ

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

4.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра.

4.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални опаковки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.

4.4. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

4.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ на промоцията не носи отговорност за погрешно изпратен от участника в промоцията уникален код чрез SMS на указания за промоцията кратък номер.

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и или извършени регистрации на интернет адрес www.kamenitza.bg

4.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.kamenitza.bg

4.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адрес www.kamenitza.bg.

4.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.kamenitza.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

4 . 10 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилния апарат на даден участник не поддържа формата, вида и др. подобни на изпратения тапет /wallpaper/. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилният апарат на даден участник не поддържа достъп до интернет, няма план към мобилния си оператор, който да му осигурява такъв достъп, или апаратът му не позволява връзката към тапета /wallpaper/да бъде отворена или последният да бъде свален през апарата.

4.11. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

4.12. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

4. 13. Организаторът не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в томболата адрес, на който е била изпратена наградата. Организаторът не носи отговорност при промяна на адреса на участника в томболата или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи награденият участник изгубва правото си да получи наградата.

V . ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена, адрес, телефонен номер и/или e-mail, които ще бъдат необходими за осъществяването на обратна връзка с участниците по повод тегленето и предоставянето на награди, като от спечелилите участници допълнително ще бъде изисквано и ЕГН, което ще бъде необходимо с цел издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на чл. 73, ал.1, т.1 ЗЗДФЛ. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, включително за целите посочени в т. 5.2., т. 5.4. и т. 5.5. С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията на кратък номер 1890, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.kamenitza.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

5.2. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.

5.3. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

5.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

· последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

· провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

· изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

5.5. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или e-mail във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес: "Каменица" АД София 1113 бул. "Цариградско шосе" 99. Офис сграда Алфа Банк, ет. 3. , телефон: +3592 974 03 84 или на имейл: openline@kamenitza.bg

5. 6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:

  • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;

· дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет - страницата www.kamenitza.bg

· дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията на кратък номер 1890;

  • партньорите, осигуряващи наградите за промоционалната игра

5.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващи от Закона за защита на личните данни.